Kutak za iznajmljivače

Propisi za vlasnike kuća ili stanova za odmor

Poštovani vlasnici kuća, apartmana ili stana za odmor,

na temelju Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15), prijava i odjava Vašeg boravka kao i boravka onih koji borave u Vašoj kući ili stanu vrši se isključivo putem jedinstvenog nacionalnog online informacijskog sustava eVisitor.

Korisnički podaci za sustav eVisitor
Korisničke podatke za pristup sustavu eVisitor dobit će u nadležnoj Turističkoj zajednici (u ovom slučaju TZO Brela). 

Popis potrebnih dokumenata za dodjelu korisničkih podataka vlasniku kuće, apartmana ili stana za odmor:
- vlasnički list (ukoliko nemate može i kupoprodajni ugovor, izvadak iz ZK, rješenje o nasljeđivanju i sl. dokumenti)
- osobna isprava (ili kopija osobne isprave) vlasnika kuće, apartmana ili stana za odmor
- OIB vlasnika kuće, apartmana ili stana za odmor

 Ukoliko vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor ne dolazi osobno po korisničke podatke, potrebno je još i sljedeće:
- punomoć ovjerena kod javnog bilježnika
- osobna isprava opunomoćene osobe

Ukoliko je vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor tvrtka odnosno trgovačko društvo, uz sve navedeno potrebno je dostaviti i kopiju Izvatka iz sudskog registra trgovačkog suda. 

Putem sustava eVisitor izvršiti će se automatska prijava na MUP za one osobe za koje je prijava na MUP potrebna (državljani država koji nisu članice EU-a i EGP-a).

Prijava u sustav eVisitor:
Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući, apartmanu ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

Plaćanje turističke pristojbe:
Obveza plaćanja turističke pristojbe odnosi se  na razdoblje od 15.06.-15.09. dok je prijavu i odjavu potrebno vršiti tijekom cijele godine.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%. Najkasnije do 15. srpnja tekuće godine turistička  pristojba može se platiti u godišnjem paušalnom iznosu koji iznosi:

- prva osoba: 25 EUR
- druga osoba: 25 EUR
- svaka sljedeća osoba: 7 EUR

Gore navedeno se osim na hrvatske državljane, primjenjuje  i na državljane druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.
Svi ostali turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju u visini utvrđenoj kao i za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, a iznosi 1,50 EUR po noćenju.

Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa, jer ukoliko se inspekcijskim nadzorom utvrdi da niste prijavili ili odjavili boravak u određenom roku inspektor Vas može kazniti zakonski propisanom novčanom kaznom.

Napomena:
- Kućom, apartmanom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada, apartman ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, a ne spada u kategoriju  turističkog smještajnog objekta, a njihovi vlasnici nemaju prijavljen stalni boravak u Brelima.
- Članovima uže obitelji u smislu ovoga Zakona smatraju se: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.